top of page

Vistrap

 

 

 

De Vlaamse Overheid (VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer) heeft in 2011-2012 een vistrap of visnevengeul aangelegd zodat stroomopwaarts trekkende vissen rond de molen kunnen zwemmen. Dit heeft het aanzien van de molen ingrijpend gewijzigd.

Vismigratie

 

Doordat de waterkwaliteit verbetert, keren vissen terug naar onze waterlopen. Maar er is meer nodig. Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Vaak verhinderen stuwen, watermolens of bodemvallen die migratie, omdat vissen er niet voorbij kunnen zwemmen. Hier grijpt de VMM in door het natuurlijke verval van waterlopen te herstellen. Waar dit niet mogelijk is, legt VMM vistrappen en nevengeulen aan.

Vissoorten

 

Vissen in rivieren behoren naargelang hun migratiegedrag tot de potadrome of de diadrome vissoorten.

Potadrome vissen voeren (jaarlijks) kleine of grotere migraties uit binnen hun riviersysteem.

Voorbeelden zijn onder andere de beekforel, de vlagzalm, de barbeel, de sneep, de kopvoorn en de serpeling.

Diadrome vissen migreren tussen het mariene milieu en het zoetwater.

Bekende voorbeelden zijn paling, bot en zalm.

Chinese wolhandkrab

 

is een grote zoetwaterkrab die van nature voorkomt in Oost-Azië. Sinds 1912 belandde ze ook in Europa.

De Chinese wolhandkrab heeft in Vlaanderen geen natuurlijke

vijanden. Hierdoor kan ze haar territorium en populatie ongestoord uitbreiden. In China zijn wolhandkrabben een delicatesse, maar bij ons worden ze minder enthousiast onthaald.

Door de grote aantallen vormen zij een bedreiging voor de inheemse fauna en flora. Ze concurreren om voedsel en leefgebied en kunnen waterplanten vernietigen.

bottom of page